2001

Posted on

2001 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
01.05.2001Surcharges on Stamps 2
«ԼՂՀ առաջին Նախագահ» - վերատպություն
28I€24.00«ԼՂՀ առաջին Նախագահ»
Շրջանառության օրը` Մայիս 1, 2001
Մարման օրը`
Անվանագինը`
Չափը` 36/25 մմ
Մեկ թերթի վրա` 50 (10x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան
20.06.2001Christianity in Armenia
«Ծիծեռնավանք V-VIդդ.», «Գտիչի վանք 1241»
29-30€5.00

«Ծիծեռնավանք V-VIդդ.»
Շրջանառության օրը` Հունիս 20, 2001
Մարման օրը`
Անվանագինը` 160 դրամ
Չափը` 36/26 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Սամվել Կարապետյան

«Գտիչի վանք 1241»
Շրջանառության օրը` Հունիս 20, 2001
Մարման օրը`
Անվանագինը` 210 դրամ
Չափը` 36/26 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Սամվել Կարապետյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 13 1/4 : 13 3/4
Printing run: 29 - 10.000; 30 - 15.000
160 D. multicoloured. Church, 1241.
210 D. multicoloured. Church, V-VI c.
20.06.2001Christianity in Armenia
«Ծիծեռնավանք V-VIդդ.», «Գտիչի վանք 1241»
29-30 Klb.€50.00

«Ծիծեռնավանք V-VIդդ.», «Գտիչի վանք 1241»

Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
20.06.2001Christianity in Armenia
«Խաչքար, Քարվաճառ» - Գեղաթերթիկ
31 (Block5) €8.00«Խաչքար, Քարվաճառ» - Գեղաթերթիկ

Շրջանառության օրը` Հունիս 20, 2001
Մարման օրը`
Անվանագինը` 650 դրամ
Չափը` 26/36 մմ
Մեկ թերթի վրա` 1
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Սամվել Կարապետյան
Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 13 : 13 3/4
Size of the Souvenir Sheet: 75 x 55 mm.
Printing run: 5.000
650 D. multicoloured. Stone cross