2011

Posted on

2011 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
12.04.201150th Anniversary of Yury Gagarin Space Flight
Յու. Գագարինի տիեզերական թռիչքի 50 - ամյակը
59-60€3.20Յու. Գագարինի տիեզերական թռիչքի 50 - ամյակը

Շրջանառության օրը` Ապրիլ 12, 2011
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 70 դրամ
Չափը` 24,13 x 40,64 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ` Հ.Սամուելյան


Շրջանառության օրը` Ապրիլ 12, 2011
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 250 դրամ
Չափը` 24,13 x 40,64 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ` Հ.Սամուելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: 59 - comb 13 : 12 1/2; 60 - 12 1/2 : 13
70 (D). multicoloured. Space rocket.
250 (D). multicoloured. Yury Gagarin and start of space rocket.
12.04.201150th Anniversary of Yury Gagarin Space Flight
Յու. Գագարինի տիեզերական թռիչքի 50 - ամյակը
59-60 Klb.€32.00

Յու. Գագարինի տիեզերական թռիչքի 50 - ամյակը

Size of the Miniature Sheet: 59 - 144 x 102 mm; 60 - 102 x 144 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (5 x 2) and 10 (2 x 5) stamps
Printing run: 20.000
21.04.201130th Anniversary of the Launch of the Reusable Space Ship
Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա»-ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը
61-62€7.70

Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա» -ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը

Շրջանառության օրը` Ապրիլ 21, 2011
Անվանագինը` 120 դրամ
Չափը` 28,00 x 42,00 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ` Սերգեյ Քալանթարյան

Շրջանառության օրը` Ապրիլ 21, 2011
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 650 դրամ
Չափը` 28,00 x 42,00 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ` Սերգեյ Քալանթարյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
Size of a stamp: 42 x 28 mm
120 (D). multicoloured. Reusable space ship.
650 (D). multicoloured. Reusable space ship.
21.04.201130th Anniversary of the Launch of the Reusable Space Ship
Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա»-ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը
61-62 Klb.€70.00

Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա» -ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը

Size of the Miniature Sheet: 104 X 159 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 9 stamps + label
21.04.201130th Anniversary of the Launch of the Reusable Space Ship
Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա»-ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը
61-62I Klb.€31.00Սփեյս Շաթլ Կոլումբիա» -ի առաջին թռիչքի 30-ամյակը

Size of the Miniature Sheet: 104 X 159 mm.
Miniature Sheet composition: 10 - 8 stamps + 2 labels
02.09.2011Independence Day
ԼՂՀ Հռչակման 20-ամյակին նվիրված նամականիշեր
63-64€4.20

ԼՂՀ Հռչակման 20-ամյակին նվիրված նամականիշեր

Շրջանառության օրը` 2 սեպտեմբերի 2011թ.
Անվանագինը` 70 դրամ
Չափը` 30,0 x 30,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 40 000 հատ
Հեղինակ` Ա.Ղուկասյան

Շրջանառության օրը` 2 սեպտեմբերի 2011թ.
Անվանագինը` 350 դրամ
Չափը` 40,0 x 24,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5x2)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ` Ա.Ղուկասյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: 63 - comb 13 1/4; 64 - 13 : 13 1/4
70 (D). multicoloured. 20th Anniversary of independenc.
350 (D). multicoloured. Flag of the republic of Mountainous Karabakh.
02.09.2011Independence Day
ԼՂՀ Հռչակման 20-ամյակին նվիրված նամականիշեր
63-64 Klb.€42.00

ԼՂՀ Հռչակման 20-ամյակին նվիրված նամականիշեր

Size of the Miniature Sheet: 63 - 99 x 192 mm; 64 - 98 x 163 mm.
Miniature Sheet composition: 63 - 10 (2 x 5) and 64 - 10 (5 x 2) stamps.
Printing run: 63 - 4.000; 64 - 2.000.