2015

Posted on

2015 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
08.04.2015Birds of Prey
ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
101-103€7.50

ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Թողարկման օրը` 30 մարտի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 700 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Թողարկման օրը` 30 մարտի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Թողարկման օրը` 30 մարտի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Perforation: comb 13
120 D. multicoloured. Buteo Rufinus.
350 D. multicoloured. Accipiter Nisus.
700 D. multicoloured. Buteo Lagopus.
08.04.2015Birds of Prey
ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
101-103 Klb.€67.50ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Size of the Miniature Sheet: 134 x 134 mm.
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) stamps.
08.04.2015Birds of Prey
ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
101-103I Klb.€22.50ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Size of the Miniature Sheet: 134 x 134 mm
24.04.2015Centenary of Armenian Genocide
Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ
104€0.60

Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ

Թողարկման օրը` 24 ապրիլի 2015թ.
Նկարիչ` Մ.Սարգսյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /5 x 2/
Անվանագինը` 70 դրամ
Տպաքանակը` 40 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
70 D. multicoloured. Memorial
24.04.2015Centenary of Armenian Genocide
Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ
104 Klb.€6.00Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 158 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
24.04.2015Centenary of Armenian Genocide
Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ - Գեղաթերթիկ
105 (Block13)€3.00

Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի 100-ամյակ - Գեղաթերթիկ

Թողարկման օրը` 24 ապրիլի 2015թ.
Նկարիչ` Մ.Սարգսյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Վ.Մկրտչյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը`
գեղաթերթիկ` 60.00 X 40.00 մմ,
նամականիշ` 46.00 X 27.50 մմ
Անվանագինը` 550 դրամ
Տպաքանակը` 3000 հատ

10.06.2015Europa 2015. Old Toys
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»
106-108€6.50

ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»

Թողարկման օրը` 30 մարտի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 100 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Թողարկման օրը` 30 մարտի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Թողարկման օրը` 29 մայիսի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 750 դրամ
Տպաքանակը` 9 000 հատ

Perforation: comb 13
100 D. multicoloured. Old doll.
120 D. multicoloured. Old doll.
750 D. multicoloured. Old doll.
10.06.2015Europa 2015. Old Toys
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»
106-108 Klb.€58.00ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»

Size of the Miniature Sheet: 134 x 134 mm.
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) stamps
10.06.2015Europa 2015. Old Toys
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»
106-108I Klb.€20.00ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ շարքից «ՀԻՆ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ»

Size of the Miniature Sheet: 134 x 134 mm.
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) - 6 stamps + 3 labels.
02.08.2015Pan-Armenian Games
Համահայկական վեցերորդ խաղեր
109€4.50

Համահայկական վեցերորդ խաղեր

Թողարկման օրը` 15 հուլիսի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 27.50 X 46.00 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8 / 4 x 2/
Անվանագինը` 650 դրամ
Տպաքանակը` 16 000 հատ

Perforation: comb 14 1/2 : 14
650 D. multicoloured. Football player
02.08.2015Pan-Armenian Games
Համահայկական վեցերորդ խաղեր
109 Klb.€36.00Համահայկական վեցերորդ խաղեր

Size of the Miniature Sheet: 157 x 113 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8 stamps + 2 labels
25.08.2015Churches of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
110-111€5.00ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

Թողարկման օրը` 25 օգոստոսի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.Մկրտչյան /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 40 000 հատ

Թողարկման օրը` 25 օգոստոսի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.Մկրտչյան /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 550 դրամ
Տպաքանակը` 10 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
120 D. multicoloured. St. Astvatsatsin church. Askeran. 2002.
550 D. multicoloured. St. Hambardzum church. Kashatagh. 1999.
25.08.2015Churches of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
110-111 Klb.€50.00

ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 157 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps.
25.08.2015Churches of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
110-111I Klb.€20.00ԱՐՑԱԽԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 157 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8 stamps + 2 labels.
25.11.2015Heroes of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ
112-113€1.30ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

Թողարկման օրը` 25 նոյեմբերի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի եւ Վ.Մկրտչյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 100 դրամ
Տպաքանակը` 10 000 հատ

Թողարկման օրը` 25 նոյեմբերի 2015թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի եւ Վ.Մկրտչյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 100 դրամ
Տպաքանակը` 10 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
100 D. multicoloured. Yuri Poghosyan.
100 D. multicoloured. Ashot Ghulyan.
25.11.2015Heroes of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ
112-113 Klb.€13.00

ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 157 mm
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
25.12.2015Sights of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ
114-115€4.00ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ

Թողարկման օրը` 25 դեկտեմբերի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.Մկրտչյան /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 220 դրամ
Տպաքանակը` 10 000 հատ

Թողարկման օրը` 25 դեկտեմբերի 2015թ.
Դիզայնը` Վ.Մկրտչյան /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Չափսը` 46,00 X 27,50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 10 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
220 D. multicoloured. Tigranakert. I c B.C.
350 D. multicoloured. Place of meliks, XVIII c. Togh.
25.12.2015Sights of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ
114-115 Klb.€40.00

ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 159 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
25.12.2015Sights of Artsakh
ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ
114-115I Klb.€16.00ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ

Size of the Miniature Sheet: 113 x 159 mm
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8stamps + 2 labels