2012

Posted on

2012 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
23.01.2012Europa 2010. Book and Children
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք
65-66€7.70

ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք

Շրջանառության օրը` 23 հունվարի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 120 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (5+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Շրջանառության օրը` 23 հունվարի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (4+5)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
120 D. multicoloured. Book and children.
650 D. multicoloured. Book and children.
23.01.2012Europa 2010. Book and Children
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք
65-66 Klb.€70.00

ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 9 stamps + label and 8 stamps + 2 labels
23.01.2012Europa 2010. Book and Children
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք
65-66I Klb.€30.00ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Մանկական գիրք

Շրջանառության օրը` 23 հունվարի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 120+650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8 (4+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8 stamps + 2 labels.
08.05.201220th Anniversary of Liberation of Sushi
ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը
67-68€7.70

ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը

Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 120 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (5+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (4+5)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
120 D. multicoloured. Soldiers and church.
650 D. multicoloured. Coat of arms of Nagorno-Karabakh.
08.05.201220th Anniversary of Liberation of Sushi
ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը
67-68 Klb.€70.00

ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 9 stamps + label
08.05.201220th Anniversary of Liberation of Sushi
ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը
67-68I Klb.€30.00ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ 20-ամյակը


Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 120+650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8 (4+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8 stamps + 2 labels
16.05.2012Europa 2011. Forest
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»
69-70€10.00ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»

Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 350 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (5+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 (5+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
350 D. multicoloured. View of forest.
650 D. multicoloured. View of forest.
16.05.2012Europa 2011. Forest
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»
69-70 Klb.€90.00

ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 9 stamps + label.
16.05.2012Europa 2011. Forest
ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»
69-70I Klb.€40.00ԵՎՐՈՊԱ» /EUROPA/ «Անտառներ»


Շրջանառության օրը` 8 մայիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 350+650 դրամ
Չափսը` 42,0x28,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8 (4+4)
Տպաքանակը` 20 000 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Size of the Miniature Sheet: 104 x 160 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) - 8 stamps + 2 labels.
30.06.201220th Anniversary of Nagorno-Karabakh Army
ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 20-ամյակը
71€0.70ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 20-ամյակը

Շրջանառության օրը` 30 հունիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 350 դրամ
Չափսը` 40,64x24,13 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` 30 000 հատ
Հեղինակ`Ա.Ղուկասյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4 : 13 1/4
70 D. multicoloured. Army forces
30.06.201220th Anniversary of Nagorno-Karabakh Army
ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 20-ամյակը
71 Klb.€7.00ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 20-ամյակը

Size of the Miniature Sheet: 112 x 151 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
30.06.2012Grapes
Խնդողնի
72€7.50Խնդողնի

Շրջանառության օրը` 30 հունիսի 2012թ.
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 750 դրամ
Չափսը` 24,13x40,64 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` 30 000 հատ
Հեղինակ`Ա.Ղուկասյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 13 1/4 : 12 3/4
750 D. multicoloured. Grapes
30.06.2012Grapes
Խնդողնի
72 Klb.€75.00Խնդողնի

Size of the Miniature Sheet: 135 x 110 mm
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps