2008

Posted on

2008 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
28.10.2008Europa 2008. The Letter
«Եվրոպա»
43-45€13.00

«Եվրոպա»

Շրջանառության օրը` Հոկտեմբեր 28, 2008
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը` 120
Չափը` 42.5/28.5 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` 20800 հատ
Հեղինակ` Սերգեյ Քալանթարյան


Շրջանառության օրը` Հոկտեմբեր 28, 2008
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը`350
Չափը` 42.5/28.5 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` 15400 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան


Շրջանառության օրը` Հոկտեմբեր 28, 2008
Մարման օրը` Շրջանառության մեջ է
Անվանագինը`550
Չափը` 42.5/28.5 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` 15400 հատ
Հեղինակ`Սերգեյ Քալանթարյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 14
120 D. multicoloured. Globe, ornament and first stamp of Mountainous Karabakh.
350 D. multicoloured. Ornament on the background of map.
550 D. multicoloured. Girl with letter.
28.10.2008Europa 2008. The Letter
«Եվրոպա»
43-45 Klb.€130.00«Եվրոպա»

Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps