1996

Posted on

1996 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
02.09.1996Independence Day
«Դադիվանք», «Խորհրդարան», «Մենք ենք մեր լեռները»
8-10€3.00«Դադիվանք»
Շրջանառության օրը` Սեպտեմբեր 11, 1996
Մարման օրը`
Անվանագինը` 50 դրամ
Չափը` 43/29 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

«Խորհրդարան»
Շրջանառության օրը` Սեպտեմբեր 11, 1996
Մարման օրը`
Անվանագինը` 100 դրամ
Չափը` 43/29 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

«Մենք ենք մեր լեռները»
Շրջանառության օրը` Սեպտեմբեր 11, 1996
Մարման օրը`
Անվանագինը` 200 դրամ
Չափը` 43/29 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
Printing run: 8-9 - 30.000; 10 - 15.000
50 (D). multicoloured. Monastery of Dadiwank.
100 (D). multicoloured. The building of parliament.
200 (D). multicoloured. Monument "We are our Mountains".
02.09.1996Independence Day
«Դադիվանք», «Խորհրդարան», «Մենք ենք մեր լեռները»
8-10 Klb.€30.00«Դադիվանք», «Խորհրդարան»
«Մենք ենք մեր լեռները»

Size of the Miniature Sheet: 114 x 171 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
02.09.1996Independence Day
«ԼՂՀ հռչակման 5-րդ տարեդարձ»
11-18 (Block2-3)€10.00

«ԼՂՀ հռչակման 5-րդ տարեդարձ»

Շրջանառության օրը` Սեպտեմբեր 11, 1996
Մեկ թերթի վրա` 1
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

correct flag S/S with perforation extended to the upper margin
wrong flag S/S with perforation extended to the upper margin

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
Size of a stamp: 42 x 28 mm.
Size of the Souvenir Sheet: 111 x 81 mm.
Printing run: 9.000
50 (D). multicoloured. Flag of Republic of Mountainous Karabakh.
100 (D). multicoloured. The building of parliament.
200 (D). multicoloured. Monument "We are our Mountains".
500 (D). multicoloured. Flag and coat of arms of Republic of Mountainous Karabakh.
02.09.1996Independence Day - Errors
«ԼՂՀ հռչակման 5-րդ տարեդարձ»
11-18 (Block2-3)

«ԼՂՀ հռչակման 5-րդ տարեդարձ»

correct flag, S/S perforation does not extend to the upper margin and stops at the stamp
wrong flag, S/S perforation does not extend to the upper margin and stops at the stamp