2016

Posted on

2016 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
01.04.2016Europa 2016. Think Green
ԵՎՐՈՊԱ-2016
116-117€4.50ԵՎՐՈՊԱ-2016

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Տպագրությունը` օֆսեթ
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 14 000 հատ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Տպագրությունը` օֆսեթ
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 14 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
350 D. multicoloured. Think green.
350 D. multicoloured. Think green.
01.04.2016Europa 2016. Think Green
ԵՎՐՈՊԱ-2016
116-117 Klb.€45.00

ԵՎՐՈՊԱ-2016

Size of the Miniature Sheet: 112 x 157 mm.
Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5)
01.04.2016Europa 2016. Think Green
ԵՎՐՈՊԱ-2016
116-117I Klb.€22.50ԵՎՐՈՊԱ-2016

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Տպագրությունը` օֆսեթ
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2+5/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 1 400 թերթ

Size of the Miniature Sheet: 112 x 157 mm
Miniature Sheet composition: 5 (1 x 5) se-tenant pairs
20.05.2016Flora and Fauna of Artsakh
ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
118-121€6.00ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Նկարիչ` Ա.Ղուկասյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 70 դրամ
Տպաքանակը` 12 600 հատ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Նկարիչ` Ա.Ղուկասյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 12 600 հատ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Նկարիչ` Ա.Ղուկասյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 240 դրամ
Տպաքանակը` 12 600 հատ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Նկարիչ` Ա.Ղուկասյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 6 300 հատ

Perforation: comb 13
70 D. multicoloured. Berberis Vulgaris.
120 D. multicoloured. Turdus Philomelos.
240 D. multicoloured. Hemechinus Auritus.
500 D. multicoloured. Melangria Galathea.
20.05.2016Flora and Fauna of Artsakh
ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
118-121 Klb.€54.00

ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Size of the Miniature Sheet: 122 x 122 mm.
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) stamps.
20.05.2016Flora and Fauna of Artsakh
ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ
118-121I Klb.€12.00ՖԼՈՐԱ ԵՎ ՖԱՈՒՆԱ

Թողարկման օրը` 20 մայիսի 2016թ.
Նկարիչ` Ա.Ղուկասյան /Ստեփանակերտ/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 34,0 X 34,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3+3+3/
Անվանագինը` 1 860 դրամ
Տպաքանակը` 1 400 թերթ

Size of the Miniature Sheet: 122 x 122 mm.
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) - 8 stamps + label.
05.07.2016Visit of Pope Francis
ՀՌՈՄԻ ՖՐԱՆՑԻՍԿՈՍ ՊԱՊԻ ԱՅՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
122 (Block14)€5.00

ՀՌՈՄԻ ՖՐԱՆՑԻՍԿՈՍ ՊԱՊԻ ԱՅՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Թողարկման օրը` 08 հուլիսի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Չափսը`
գեղաթերթիկ` 69.00 X 55.00 մմ
նամականիշ` 46.00 X 27.50 մմ
Անվանագինը` 750 դրամ
Տպաքանակը` 7 000 հատ
08.07.2016XXXI Summer Olympic Games
31-րդ օլիմպիական խաղերը Բրազիլիայում
123-124€5.80

31-րդ օլիմպիական խաղերը Բրազիլիայում

Թողարկման օրը` 08 հուլիսի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 450 դրամ
Տպաքանակը` 7 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
450 D. multicoloured. Athletes.
450 D. multicoloured. Judo.
08.07.2016XXXI Summer Olympic Games
31-րդ օլիմպիական խաղերը Բրազիլիայում
123-124 Klb.€29.0031-րդ օլիմպիական խաղերը Բրազիլիայում

Size of the Miniature Sheet: 112 x 158 mm
Miniature Sheet composition: 5 (1 x 5) se-tenant pairs
02.09.201625th Anniversary of Republic of Mountainous
Karabakh
Արցախի հանրապետության հռչակման 25-ամյակը
125-126€1.50Արցախի հանրապետության հռչակման 25-ամյակը

Թողարկման օրը` 02 սեպտեմբերի 2016թ.
Նկարիչ` Կ.Աբրահամյան /Երեւան/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46,0 X 27,5 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 70 դրամ
Տպաքանակը` 50 000 հատ

Թողարկման օրը` 02 սեպտեմբերի 2016թ.
Նկարիչ` Կ.Աբրահամյան /Երեւան/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46,0 X 27,5 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 /2x5/
Անվանագինը` 70 դրամ
Տպաքանակը` 50 000 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
70 D. multicoloured. 25th Anniversary of Republic of Mountainous Karabakh (Artsakh).
70 D. multicoloured. 25th Anniversary of Republic of Mountainous Karabakh (Artsakh).
02.09.201625th Anniversary of Republic of Mountainous
Karabakh
Արցախի հանրապետության հռչակման 25-ամյակը
125-126 Klb.€15.00

Արցախի հանրապետության հռչակման 25-ամյակը

Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
15.11.2016Sights of Mountainous Karabakh
Արցախի տեսարժան վայրեր
127-128€2.50Արցախի տեսարժան վայրեր

Յանցի կամուրջը
Թողարկման օրը` 15 նոյեմբերի 2016թ.
Ֆոտո` Ս.Կարապետյան /Երեւան/
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 13 500 հատ

Մեսրոպ Տեր-Գրիգորյանի տունը Գետաշենում
Թողարկման օրը` 15 նոյեմբերի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 240 դրամ
Տպաքանակը` 13 500 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
120 D. multicoloured. Yants bridge. XVIII c. Northern Artsakh.
240 D. multicoloured. House of Mesrop Ter - Grigoriants. XIX c. Getashen.
15.11.2016Sights of Mountainous Karabakh
Արցախի տեսարժան վայրեր
127-128 Klb.€22.50

Արցախի տեսարժան վայրեր

Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) stamps
Size of the Miniature Sheet: 158 x 113 mm
15.11.2016The Karabakh Horse
Ղարաբաղյան Նժույգ
129-130€5.00Ղարաբաղյան Նժույգ

Թողարկման օրը` 15 նոյեմբերի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Ատամնաշարը` սանրավոր
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 4 500 հատ

Թողարկման օրը` 15 նոյեմբերի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Ատամնաշարը` սանրավոր
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /3x3/
Անվանագինը` 350 դրամ
Տպաքանակը` 4 500 հատ

Perforation: comb 14 : 14 1/2
350 D. multicoloured. The Karabakh horse.
350 D. multicoloured. The Karabakh horse.
15.11.2016The Karabakh Horse
Ղարաբաղյան Նժույգ
129-130 Klb.€45.00

Ղարաբաղյան Նժույգ

Size of the Miniature Sheet: 158 x 113 mm
Miniature Sheet composition: 9 (3 x 3) stamps
15.11.2016The Karabakh Horse
Ղարաբաղյան Նժույգ
129-130I Klb.€20.00Ղարաբաղյան Նժույգ

Թողարկման օրը` 15 նոյեմբերի 2016թ.
Դիզայնը` Դ.Դովլաթյանի /Երեւան/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Ատամնաշարը` սանրավոր
Գույնը` բազմագույն
Չափսը` 46.00 X 27.50 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9 /8+1/
Անվանագինը` 2 800 դրամ
Տպաքանակը` 500 թերթ

Size of the Miniature Sheet: 158 x 113 mm
Miniature Sheet composition: 9 (4 x 2) stamps + lebel