1998

Posted on

1998 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
20.02.1998Joint Issue Armenia-Republic of Mountainous Karabakh. Independence Day
Անկախության շարժման 10-ամյակ, «Արծիվ», համատեղ թողարկում Հայաստանի հետ
21€4.00Անկախության շարժման 10-ամյակ, 1988-1998, «Արծիվ»

Շրջանառության օրը` Փետրվար 20, 1998
Մարման օրը`
Անվանագինը` 250 դրամ
Չափը` 32/32 մմ
Մեկ թերթի վրա` 25 (5x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 13 3/4 : 13 1/4
250 D. multicoloured. Eagle
01.03.19985th Anniversary of Liberation of Shushi
«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի»
1992-1997
22-23€3.00

«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի» 1992-1997

Շրջանառության օրը` Մարտ 1, 1998
Մարման օրը`
Անվանագինը` 100 դրամ
Չափը` 43/29 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Շրջանառության օրը` Մարտ 1, 1998
Մարման օրը`
Անվանագինը` 250 դրամ
Չափը` 29/43 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(5x2)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 12 3/4
100 D. multicoloured. View of Shushi.
250 D. multicoloured. Church.
01.03.19985th Anniversary of Liberation of Shushi
«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի» 1992-1997
22-23 Klb.€30.00

«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի» 1992-1997

Size of the Miniature Sheet: 104 x 163 mm. and 162 x 104 mm.
Printing run: Klb.22 - 3.000; Klb.23 - 2.000
01.03.19985th Anniversary of Liberation of Shushi
«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի» 1992-1997
24 (Block4)€5.00«Շուշիի ազատագրման հինգերորդ տարի»
1992-1997 (գեղաթերթիկ)

Շրջանառության օրը` Մարտ 1, 1998
Մարման օրը`
Անվանագինը` 750 դրամ
Չափը` 43/29 մմ
Մեկ թերթի վրա` 1
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: frame 12 3/4
Size of a stamp: 42 x 28,50 mm.
Size of the Souvenir Sheet: 124 x 92 mm.
Printing run: 9.000